r e k l a m a

W Szpitalu rusza poradnia onkologiczna


Już w tym tygod­niu pier­wsi pac­jenci będą mogli sko­rzys­tać z kon­sul­tacji onko­log­icznych w przyszpi­tal­nej poradni onko­log­icznej.

2022-05-11 07:40:15 Pszczyna 594


Szpital
 Szpital

Już w tym tygod­niu pier­wsi pac­jenci będą mogli sko­rzys­tać z kon­sul­tacji onko­log­icznych w przyszpi­tal­nej poradni onko­log­icznej. Kon­sul­tacji udzielać będzie doświad­c­zony i bardzo ceniony przez pac­jen­tów lekarza onkolog – dr Lud­miła Dol­czak. Rozwi­jamy się, aby nasi pac­jenci mieli dostęp do kom­plek­sowej opieki.

Kom­plek­sowa diag­nos­tyka w jed­nym miejscu

W Poradni Onko­log­icznej masz możli­wość sko­rzys­ta­nia z kon­sul­tacji onko­log­icznej, a zle­cone bada­nia wykonuje Medy­czne Lab­o­ra­to­rium Diag­nos­ty­czne zna­j­du­jące się w budynku Szpi­tala. Jeżeli lekarz zleci bada­nia TK, bądź RTG również wyko­nane one zostaną na miejscu.

O czym warto pamię­tać przed wiz­ytą w poradni

Zabierz ze sobą aktu­alne wyniki badań – nie trzeba będzie ich pow­tarzać a może to przyspieszyć pro­ces diagnostyczny;
Zabierz ze sobą wyp­isy i doku­men­tację z poprzed­niej poradni onkologicznej.
Rejes­tracja możliwa jest od poniedzi­ałku do piątku pod numerem tele­fonu: 32 611 53 03

Przyję­cie do poradni

Z kon­sul­tacji w poradni onko­log­icznej można sko­rzys­tać bez skierowa­nia, ale trzeba przed­stawić doku­ment lub zaświad­cze­nie potwierdza­jące prawo do bezpłat­nych świad­czeń zdrowotnych:

• aktu­alną legi­t­y­mację ubez­pieczeniową (poświad­cze­nie zakładu pracy ważné jest do końca miesiąca, w którym zostało pod­bite plus 30 dni) lub aktu­alne zaświad­cze­nie z zakładu pracy bądź druk ZUS RMUA wydany przez zakład pracy (osoby zatrud­nione na pod­stawie umowy o pracę),

• aktu­alną legi­t­y­mację emeryta lub ren­cisty bądź aktu­alny odcinek emery­tury lub renty (emeryci i renciści),

• legi­t­y­mację KRUS wraz z dowo­dem wpłaty ostat­niej składki na ubez­piecze­nie zdrowotne (rol­nicy oraz inne osoby ubez­piec­zone w KRUS),

• aktu­alne zaświad­cze­nie z powia­towego urzędu pracy (bezrobotni),

• aktu­alny dowód wpłaty składki na ubez­piecze­nie zdrowotne (osoby prowadzące dzi­ałal­ność gospodarczą),

• umowę zawarta z NFZ wraz z aktu­al­nym dowo­dem opłace­nia składki (osoby ubez­piec­zone dobrowolnie),

• zaświad­cze­nie wydane przez Odd­ział Wojew­ódzki Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia potwierdza­jące prawo do świad­czeń opieki zdrowotnej,

• decyzję wójta (bur­mistrza, prezy­denta) gminy właś­ci­wej ze względu na miejsce zamieszka­nia, potwierdza­jąca prawo do świad­czeń opieki zdrowotnej,

• zaświad­cze­nie o ubez­piecze­niu z tytułu wychodzenia z bezdomności.