r e k l a m a

Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty


Przyszłoroczne wydatki gminy Pszczyna wyniosą 323.701.773,13 zł. Taką decyzję podjęli radni, którzy opowiedzieli się za przyjęciem uchwały budżetowej. Dwudziestu jeden radnych głosowało za przyjęciem dokumentu, przy jednym głosie wstrzymującym.

2020-12-18 05:00:00 Miasto Pszczyna 1839


Dariusz Skrobol, Burmistrz Pszczyny
 Dariusz Skrobol, Burmistrz Pszczyny

Przedstawiony budżet jest zrównoważony i optymalny. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożony budżet gminy na 2021 rok, Wieloletnią Prognozę Finansową oraz sfinansowanie deficytu budżetu. Planując poszczególne zadania mam na uwadze każdorazowo zrównoważony rozwój naszej gminy oraz potrzeby jej mieszkańców - powiedział burmistrz Dariusz Skrobol, który podczas sesji Rady Miejskiej przedstawił najważniejsze zadania i cele wyznaczone do realizacji w 2021 roku.

Znajdujemy przez tyle lat wspólną drogę po to, aby nasi mieszkańcy mogli żyć godnie. Ewaluacja budżetów, zmieniające się zadania i cele pokazują, że potrafimy wspólnie dążyć do tego, żeby Pszczyna była dobrze postrzegana i żeby tutaj się dobrze mieszkało - powiedział burmistrz po zakończonym głosowaniu dziękując radnym oraz wszystkim pracownikom zaangażowanym w przygotowanie przyszłorocznego budżetu.

Radnym podziękował również skarbnik Artur Krawczyk, który podkreślił, że dobra współpracą z radnymi przynosi konkretne korzyści dla mieszkańców gminy Pszczyna.

Na inwestycje drogowe zarówno na drogi powiatowe jak i gminne przeznacza się kwotę 21.355.893 zł Najważniejsze z inwestycji drogowych to:

  • Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych - 16.122.549 zł
  • Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie - 915.000 zł (zadanie dwuletnie łącznie 1.830.000 zł)
  • Rozbudowa ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach - 850.000 zł (zadanie dwuletnie 1.730.000 zł - na które gmina pozyskała dofinansowanie)
  • Projekt i przebudowa drogi bocznej od ul. Grzebłowiec w Pszczynie - 400.000 zł
  • Współfinansowanie zadania Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - 750.000 zł (łącznie 1.062.554 zł)

W zakresie zadań inwestycyjnych oświatowych planowana jest budowa przedszkola w Studzienicach - łącznie 2.500.000 zł (w roku 2021 kwota zabezpieczona to 1.000.000 zł).

 

Zabezpieczono także środki na zakończenie przebudowy Centrum targowo-usługowego Koszary Ułańskie -(kwota 724.250 zł - zadanie współfinansowane ze środków unijnych).

 

Priorytetem gminy są działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu na które zabezpieczono kwotę 7.036.159 zł. W ramach tych działań przeznacza się dotacje na programy:

  • Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna - etap III - dotacje dla mieszkańców w kwocie 1.894.900 zł
  • Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - dotacje dla mieszkańców w kwocie 5.141.259 zł
  • na przełomie I i II kwartału planowane jest uruchomienie pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisji - trwają obecnie rozmowy z Ministrem Klimatu, przedstawicielami NFOŚ i WOFŚ - alokacja środków na 3 lata wynosi 18 mln zł a wkład własny do programu stanowić mają środki IV etapu programu ograniczenia niskiej emisji.

 

Na inwestycje na obiektach sportowych zaplanowano kwotę 1.909.168 zł. Najważniejsze inwestycje to:

  • Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Łące oraz wymiana nawierzchni wokół Serca Wsi w Łące - 650 000 zł (dofinansowanie z budżetu państwa 200.000 zł)
  • Zakończenie prac na stadionie miejskim - w budżecie na rok 2021 zaplanowano wykonanie ogrodzenia, drogi dojazdowej i elewacji - 450 000 zł oraz budowę oświetlenia - 235 000 zł.

- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie - 150 000 zł.

 

Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych - w roku 2021 planowane jest rozpoczęcie tej inwestycji a zaplanowana kwota w roku 2021 wynosi 10.300.000 zł.

Kolejny raz w budżecie zaplanowano do realizacji zadania i projekty w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Na ten cel zwiększono środki z 2 mln do wysokości 2.374.807 zł.