r e k l a m a

Policja ogłasza nabór

2020-01-18 07:40:46 KWP w Katowicach 998


policja
 policja

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach ogłasza, że w 2020 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby w komendach miejskich i powiatowych policji województwa śląskiego. Kto może pełnić służbę w policji i jakie wymagania musi spełniać?

Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

- podanie o przyjęcie do służby

- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby- część A i B

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu)

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginał do wglądu)

- książeczka wojskowa lub legitymacja służbowa żołnierza zawodowego (do wglądu)

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna

- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2020 roku w garnizonie śląskim następująco:

- 27 lutego

- 21 kwietnia

- 13 lipca

- 16 września

- 5 listopada

- 30 grudnia