r e k l a m a

Ograniczenia w odwiedzinach


W Szpitalu Powiatowym w Pszczynie wprowadzono ograniczenia w odwiedzinach pacjentów

2020-02-25 15:05:13 Szpital Pszczyna 1952


Szpital w Pszczynie Powiat
 Szpital w Pszczynie Powiat


- W związku ze zwięk­szoną zachorowal­noś­cią na choroby wiru­sowe oraz koniecznoś­cią pow­strzy­ma­nia chorób wiru­sowych zmuszeni jesteśmy wprowadzić ogranicze­nia w odwiedz­i­nach pac­jen­tów - informuje Szpital Powiatowy w Pszczynie.
Do 1 kwiet­nia br. obow­iązują następu­jące ograniczenia:

pac­jen­tów można odwiedzać codzi­en­nie od godz. 16.00 do 18.00;
możliwe są odwiedziny pac­jen­tów wyłącznie przez osoby pełnoletnie;
kat­e­go­rycznie zabra­nia się odwiedzin przez osoby, które są zain­fekowane (np. kaszel, katar, gorączka);
w ciągu jed­nego dnia możliwe są jed­nokrotne odwiedziny przez jed­nego odwiedzającego;
dla bez­pieczeństwa pac­jen­tów zaleca się rezy­gnację z odwiedzin bądź skra­canie do niezbęd­nego min­i­mum czasu ich trwania.

- Bardzo nam przykro z powodu utrud­nień, jakie pociąga taka decyzja, jest ona jed­nak niezbędna ze względu na bez­pieczeństwo pacjentów - informuje Szpital