r e k l a m a

Gmina umorzyła postępowanie, teraz prosi o niewydanie pozwolenia na budowę masztu


Do pszczyńskiego starostwa w dniu 22 listopada 2019 r. wpłynął wniosek T-Mobile Polska S.A. o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej na działce w Pawłowicach przy ul. Wodzisławskiej.

2020-02-19 14:24:46 Starostwo Powiatowe w Pszczynie 2884


 

Maszt
 Maszt

Wydanie pozwolenia na budowę nie ma charakteru uznaniowego. Jeżeli inwestor spełni wymagania wynikające z przepisów, nie ma podstaw, by takiej decyzji odmówić. Do pszczyńskiego starostwa w dniu 22 listopada 2019 r. wpłynął wniosek T-Mobile Polska S.A. o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej na działce w Pawłowicach przy ul. Wodzisławskiej.Warto dodać, że to już drugi wniosek w tej sprawie. W I półroczu 2019 roku postępowanie zostało zakończone decyzją odmowną z uwagi na niewywiązanie się wówczas inwestora z nałożonego obowiązku uzupełnienia projektu budowlanego.

Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej należy do kompetencji starosty. Jednak wójt gminy może mieć wpływ na określenie warunków, pod jakimi taka inwestycja zostanie zrealizowana.

Dla tego typu inwestycji to w gminie wydawane są decyzje środowiskowe, w których wójt, burmistrz czy prezydent miasta określa wpływ danej inwestycji na środowisko oraz analizuje zgodność z obowiązującym planem miejscowym. Już 6 grudnia 2018 r. wójt gminy Pawłowice wydał jednak decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stacji bazowej telefonii komórkowej w Pawłowicach. Umarzając postępowanie, gmina Pawłowice stwierdziła, że na obszarze, na którym inwestycja będzie realizowana, nie będzie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko i zdrowie mieszkańców. Skutkiem decyzji gminy jest brak obostrzeń dla inwestora.

O wszczętym w starostwie postępowaniu gmina Pawłowice, jako jedna ze stron postępowania, została poinformowana pismem z dnia 18 grudnia 2019 r. Ponadto stosowne informacje zostały wywieszone na tablicy Urzędu Gminy w Pawłowicach oraz zamieszczone w pawłowickim Biuletynie Informacji Publicznej.
Po zweryfikowaniu wniosku inwestora o wydanie pozwolenia na budowę, Wydział Architektury i Budownictwa tutejszego starostwa stwierdził niekompletność oraz nieścisłość w przedłożonej do zatwierdzenia dokumentacji, dlatego w myśl przepisów Prawa budowlanego, na inwestora został nałożony obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Dokumentacja została uzupełniona i poprawiona.

W związku z uzupełnieniem dokumentacji, zawiadomieniem z dnia 31 stycznia 2020 r. strony postępowania, w tym gmina Pawłowice, zostały powiadomione o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz o możliwości wnoszenia uwag i zastrzeżeń. 17 lutego do starostwa wpłynęła prośba wójta gminy Pawłowice oraz mieszkańców o niewydanie pozwolenia na budowę masztu. Przytoczono m.in. argument, że inwestycja będzie w sposób znaczny oddziaływać na środowisko. Te kwestie możliwe były już do przeanalizowania w postępowaniu dotyczącym decyzji środowiskowej, które gmina zdecydowała się umorzyć.

Warto zaznaczyć, że inwestycja nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego dla tej części sołectwa Pawłowice, przyjętego uchwałą Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 września 2011 r. (na terenach objętych planem ustala się zakaz realizacji „przedsięwzięć, których uciążliwość wykraczałaby poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny, z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących możliwości lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej”). Podkreślić jednak trzeba, że zgodnie z Ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, plan miejscowy nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

Decyzja o pozwoleniu na budowę nie ma charakteru uznaniowego, jak sugeruje gmina Pawłowice w zamieszczonej na swojej stronie internetowej informacji. Jeżeli inwestor spełni wymagania wynikające z przepisów, organ wydający decyzję nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę. Decyzja w tej sprawie zostanie wydana po przeanalizowaniu uwag i zastrzeżeń, które wpłyną w toku trwającego postępowania.