r e k l a m a

Do 8 stycznia trwa nabór wniosków o przyznanie nagród oraz wyróżnień w dziedzinie sportu

2023-12-05 14:58:31 UM Pszczyna 430


fot. MG FOTO GRUCKA
 fot. MG FOTO GRUCKA

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród oraz wyróżnień w dziedzinie sportu dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe na arenie międzynarodowej i krajowej, a także dla innych osób szczególnie zasłużonych w działalność sportową na terenie naszej gminy w 2023 roku.

Prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie.
W załączniku przestawiamy treść nowej Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/347/20 oraz wniosek o przyznanie nagrody i wniosek o przyznanie wyróżnienia wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych. Wypełnione wnioski należy składać w biurze Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie (ul. Basztowa 4) w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 8 stycznia 2024 roku.

UWAGA:
Do wniosku, obligatoryjnie, należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub właściwy organ kopię dokumentu stwierdzającego osiągnięcie danego wyniku sportowego ( dotyczy: zawodników i trenerów).